• ★★★★★ 4.7/5 gemiddelde beoordelingen
  • 👍 100% tevredenheidsgarantie
  • ❤️️ 15.000+ blije leden
  • 🚚 Altijd gratis verzendkosten
  • 👍 100% tevredenheidsgarantie

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en diensten van Newborn Fit Mama. Newborn Fit Mama respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina leggen we je uit welke persoonsgegevens Newborn Fit Mama verzamelt als je onze website en/of diensten gebruikt, hoe deze persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe we de bescherming van jouw privacy garanderen. Wij verzoeken je daarom om dit privacybeleid aandachtig door te lezen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bestaan uit informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit houdt in dat zowel informatie die direct over jou gaat, alsmede informatie die naar jou is te herleiden, als persoonsgegevens worden aangemerkt. Bij Newborn Fit Mama verwerken wij de volgende gegevens over jou als gebruiker:

Voor- en achternaamGeslachtGeboortedatumGeboorteplaatsAdresgegevensTelefoonnummerE-mailadresIP-adresOverige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonischLocatie gegevensGegevens over jouw activiteiten op onze websiteInternetbrowser en apparaat typeBankrekeningnummerWij zullen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als je deze rechtstreeks verstrekt of indien de gegevens automatisch worden verzameld, zoals zal worden gespecificeerd in dit privacybeleid.

Op welke manieren verkrijgen we jouw persoonsgegevens?Wij kunnen op verschillende manieren de beschikking krijgen over jouw persoonsgegevens:

Door contact op te nemen met Newborn Fit Mama met een verzoek om informatie over de diensten en/of producten van Newborn Fit MamaDoor het doen van een bestelling bij Newborn Fit MamaDoor het aanmelden voor de nieuwsbrief, reclamefolder, e-books of webinars van Newborn Fit MamaDoor het aanmaken van een account op Newborn Fit MamaDoor eventuele klachten kenbaar te maken bij Newborn Fit MamaUiteraard ben je nooit verplicht om jouw persoonsgegevens te verstrekken. In het geval echter, dat je niet alle gegevens verstrekt die we je vragen te verstrekken, kan het zo zijn dat wij de overeengekomen dienst niet of niet geheel kunnen uitvoeren of dat er geen account kan worden aangemaakt.

Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevensWij verwerken de persoonsgegevens van jou als gebruiker op basis van een wettelijke grondslag. Deze wettelijke grondslag is de uitvoering van de overeenkomst die jij als gebruiker (door van onze diensten en/of producten gebruik te willen maken) met ons bent aangegaan, in specifieke gevallen zal de grondslag gelegen zijn in de uitdrukkelijk toestemming van jou als gebruiker.

De gerechtvaardigde belangen van Newborn Fit Mama zijn onder andere: het op maat maken van trainings- en voedingsschema’s, het informeren over nieuwe ontwikkelingen, voor loyaliteitsprogramma’s, marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer, etc.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

Als je Newborn Fit Mama een verzoek om informatie over diensten en producten doet, verwerkt Newborn Fit Mama de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en om de overeenkomst te kunnen uitvoeren indien er al een contractuele relatie bestaat tussen partijen.Als je een bestelling plaatst, gebruiken wij de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen, om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.Als je een dienst afsluit, gebruiken wij de persoonsgegevens om die dienst te kunnen uitvoeren.Als jij je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief en/of reclamefolder, dan zullen we jouw persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief en/of reclamefolder naar je te versturen, ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en waar vereist op grond van jouw toestemming.Daarnaast kunnen we de persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te stellen van producten of diensten van Newborn Fit Mama die voor jou interessant zijn of zouden kunnen zijn of om deel te kunnen nemen aan loyaliteitsprogramma’s.

Minderjarigen

In sommige gevallen vraagt Newborn Fit Mama expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je de toestemming van een ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Newborn Fit Mama. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden verklaar je meerderjarig te zijn of, indien je minderjarig bent, dat er expliciete toestemming is van een ouder of voogd om deze persoonsgegevens te gebruiken en verwerken.Indien je minderjarig bent en van onze diensten gebruik wil maken zullen wij je persoonlijk benaderen om ervan verzekerd te zijn dat de ouder of voogd toestemming verleent om jouw persoonsgegevens te verwerken. Jouw ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Newborn Fit Mama verstrekte gegevens (laten) aanpassen of verwijderen.

Doorgifte aan derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

De doorgifte geschiedt aan een door ons voor de in dit privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker wij een overeenkomst hebben gesloten die er onder andere op toeziet dat de desbetreffende verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; ofWij op grond van wettelijke verplichting gehouden zijn persoonsgegevens door te geven aan de daartoe bevoegde instanties; ofWij voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van derde partijen, die namens ons bepaalde diensten uitvoert, denk hierbij aan IT-diensten of betalingsdiensten die het mogelijk maken om onze diensten en/of producten aan te kunnen bieden.Om de diensten te kunnen leveren, kunnen wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens door te sturen naar andere landen, binnen of buiten de Europese Unie. Wanneer dit het geval is, nemen we alle noodzakelijke maatregelen om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen. Onze Virtual Assistant, die zorg draagt voor ons mailingsysteem, gaat met zorgvuldigheid en volgens de waarborgen uit de AVG met de jouw gegevens om die benodigd zijn om de mailing te versturen.

Cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde functionele, analytische en tracking ‘cookies’. Het Cookiebeleid van Newborn Fit Mama dat hier gevonden kan worden bevat verdere informatie over wat cookies inhouden, hoe wij cookies gebruiken, waaronder ook de doeleinden waarvoor wij cookies gebruiken en hoe je deze cookies kunt uitschakelen.

Jouw rechten als gebruikerAls gebruiker heb je recht op inzage, rectificatie en verwijdering van jouw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Zoals hierboven reeds is aangegeven, kan dit bij bepaalde diensten wel tot gevolg hebben dat we onze diensten (indien je niet alle gevraagde gegevens verstrekt) niet of niet goed kunnen uitvoeren.

Daarnaast kun je ons als gebruiker verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat je het recht hebt om de bij ons over jouw aanwezige persoonsgegevens, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbare vorm te ontvangen en eventueel door ons te laten doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kan wel tot gevolg hebben dat wij de overeengekomen dienst niet langer kunnen uitvoeren.

Indien je van één van de hierboven genoemde rechten gebruik wilt maken, of indien je eventuele vragen hebt over dit privacybeleid kun je uiteraard contact opnemen met Newborn Fit Mama door een e-mail te sturen naar in**@ne************.nl, door een brief te sturen naar de Kloosterweg 64 (5144 CB) Waalwijk t.a.v. Newborn Fit Mama of door contact op te nemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via in**@ne************.nl t.a.v. Eddy Wobben. Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek te reageren.

Indien je verzoekt om inzage, verzoeken wij jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen om jouw identiteit te kunnen verifiëren. Om jouw privacy te beschermen verzoeken wij je om bij deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Wil jij je afmelden voor de nieuwsbrief? Laat ons dit dan weten door een e-mail te sturen naar in**@ne************.nl zodat wij ervoor kunnen zorgen dat je uit onze verzendlijst wordt gehaald.

Ben je van mening dat de verwerking van jouw persoonsgegevens inbreuk maakt op jouw rechten die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gewaarborgd? Laat het ons dan weten zodat wij samen met jou het probleem kunnen oplossen. Komen wij – hetgeen we ons haast niet kunnen voorstellen – er samen niet uit? Dan heb je altijd nog het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website van deze organisatie.

BewaartermijnIndien je besluit de overeenkomst met ons te beëindigen, dan zullen jouw persoonsgegevens na twee maanden door ons worden verwijderd. Dit geldt ook voor de (eventuele) gezondheidsgerelateerde gegevens. Deze termijn van twee maanden hanteren wij zodat wij jou (eventueel) nog kunnen benaderen voor een follow up en jouw lidmaatschap volledig geanonimiseerd kunnen archiveren. Hiervan uitgezonderd zijn de gegevens die wij dienen te behouden op grond van de op rustende (wettelijke) verplichtingen.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

De gegevens worden geregistreerd in de NBFM app die gelinkt is aan Virtuagym die haar data vervolgens opslaat bij Amazon Web Services in Ierland. Virtuagym beschikt over een team van informatiebeveiligingsspecialisten dat zich volledig toelegt op het beveiligen van de gegevens. Ieder lid van de afdeling informatiebeveiliging wordt zorgvuldig geselecteerd en voor het dienstverband worden diverse veiligheidscontroles uitgevoerd, zoals een antecedentenonderzoek. Ieder lid van de afdeling heeft zijn of haar specialismen die ervoor zorgen dat alle aspecten van het informatiebeveiligingsdomein intern worden afgedekt. De gegevens worden beveiligd in overeenstemming met industrienormen.

De data wordt na een bepaalde tijd geanonimiseerd en op verzoek gewist. Newborn Fit Mama is in lijn met Algemene Verordening Gegevensbescherming van mening dat gegevens die herleidbaar zijn tot individuen niet langer mogen worden opgeslagen dan redelijkerwijs noodzakelijk is. Wij garanderen daarom volledige anonimisering van gegevens na het verstrijken van de vooraf bepaalde bewaarperiode. Kortom, we zorgen ervoor dat jouw gegevens niet langer worden opgeslagen dan nodig is. Je kunt altijd een kopie van je gegevens opvragen, zoals hiervoor onder ‘jouw rechten als gebruiker’ staat omschreven. Medewerkers van Virtuagym en Newborn Fit Mama hebben alleen toegang tot gegevens als dit nodig is voor het verlenen van een dienst of het nakomen van de gesloten overeenkomst. Bovendien zullen alleen de mensen die toegang tot de gegevens nodig hebben ook daadwerkelijk deze toegang krijgen.

Wijzigingen in het Privacybeleid

De mogelijkheid bestaat dat er wijzigingen in dit privacybeleid zullen worden doorgevoerd. Indien dit gebeurt, zal dat op deze pagina bekend worden gemaakt. Daarom adviseren wij je om deze pagina bij tijd en wijlen opnieuw te bezoeken, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op: 1 juni 2021.