Winkelwagen

Algemene voorwaarden - Diensten

Versie: Oktober 2020

Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk bestemd voor het verlenen van diensten die u afneemt bij de vennootschap onder firma Newborn Fit Mama. Indien u producten aanschaft in de webshop op www.newbornfitmama.nl, zoals (maar niet gelimiteerd tot) voedingssupplementen (vitamines, mineralen, vetzuren en eiwit-shakes) zijn daarop de algemene voorwaarden van NBFM Supplementen B.V. van toepassing.

1. Algemeen

1.1 Newborn Fit Mama (KvK nummer 63612100) is een vennootschap onder firma naar Nederlands recht, gevestigd aan de Kloosterweg 64 te (5144 CB) Waalwijk en zal hierna worden aangeduid als: “NBFM”.
1.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via de website www.newbornfitmama.nl en aldaar te downloaden.
1.3 In de onderhavige algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
NBFM: de vennootschap onder firma Newborn Fit Mama gevestigd te Waalwijk op het hiervoor onder 1.1. genoemde adres en ingeschreven op het eveneens onder 1.1 genoemde KVK nummer in het Handelsregister.
Deelnemer: de consument die gebruik maakt van de online diensten (waaronder ook de diverse coaching trajecten) van NBFM.
Opdracht: de overeenkomst tussen NBFM en Deelnemer, al dan niet via een deelnemersovereenkomst.
Diensten: door NBFM te leveren diensten/ werkzaamheden zoals (maar niet gelimiteerd tot) Coaching werkzaamheden, het gebruik van de Newborn Fit Mama applicatie en de daaraan verwante diensten zoals (maar niet gelimiteerd tot) work-out video’s, trainingsschema’s en voedingsschema’s, een en ander in de ruimste zin des woords.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden, diensten, coaching trajecten en lidmaatschappen (hierna te noemen: “Overeenkomsten”), waaronder tevens begrepen aanvullende overeenkomsten en vervolg-overeenkomsten, die de Deelnemer/ Opdrachtgever (hierna: “Deelnemer”) verstrekt aan NBFM. Onder de reikwijdte van deze algemene voorwaarden vallen ook al degenen in dienst van NBFM en de door NBFM ingeschakelde derden.
2.2 Indien een overeenkomst op afstand wordt gesloten, dan worden de onderhavige algemene voorwaarden op elektronische wijze aan Deelnemer beschikbaar gesteld (op dusdanige wijze dat de voorwaarden door Deelnemer op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen).
2.3 NBFM is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. NBFM zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Deelnemer toezenden.
2.4 Aanvullingen of afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door NBFM schriftelijk aan Deelnemer zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de specifieke transactie, aanbieding of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
2.5 Indien één of meerdere bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of (rechtsgeldig) vernietigd wordt/worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen NBFM en Deelnemer in overleg treden om de betreffende bepaling(en) te vervangen door (een) bepaling(en) die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) benadert/ benaderen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst en de Deelnemersovereenkomst.

3.1 Indien een aanbod op de website of andersoortig promotiemateriaal van NBFM een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt zulks nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.
3.2 Aanbiedingen van NBFM bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbiedingen van NBFM, binden NBFM niet.
3.3 Een overeenkomst tussen NBFM en Deelnemer komt eerst tot stand nadat een opdracht (en/of lidmaatschapsverzoek) schriftelijk (per e-mail) zijdens NBFM is bevestigd (hieronder mede begrepen de toezending en/of afgifte van een factuur en/of iDeal betalingsbewijs), dan wel nadat NBFM feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen c.q. de Deelnemer gebruik maakt van de trainingsfaciliteiten zoals Online coaching, de NBFM App of een andere dienst van NBFM, dan wel indien op andere wijze een overeenkomst tot stand is gekomen tussen NBFM en Deelnemer.
3.4 Deelnemer staat er voor in dat de informatie die door hem/haar wordt verschaft juist is en verklaart uitdrukkelijk 18 jaar of ouder te zijn en verklaart uitdrukkelijk in volledige goede gezondheid te verkeren. Indien de Deelnemer minderjarig is, verklaart Deelnemer door middel van het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden dat er uitdrukkelijk toestemming is gegeven door een ouder en/of voogd om de (persoons)gegevens van Deelnemer te mogen verwerken. Deelnemer geeft door middel van het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden tevens toestemming aan NBFM om contact op te nemen met een ouder en/of voogd teneinde te verzekeren dat er sprake is van toestemming.
3.5 Het gezond zijn van Deelnemer is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de door NBFM aangeboden diensten. Indien de door Deelnemer verstrekte informatie niet juist en/of onvolledig blijkt te zijn, behoudt NBFM zich het recht voor de Deelnemersovereenkomst te beëindigen c.q. te ontbinden zonder dat enige restitutieverplichting zijdens NBFM ontstaat aangaande reeds voldane lidmaatschapsgelden.

4. Verhouding NBFM en Deelnemer

4.1 NBFM zal de zorg betrachten die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden van haar kan worden verwacht. Op NBFM rust bij het uitvoeren en/of aanbieden van haar of namens haar aangeboden en/of uitgevoerde diensten een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dat wil zeggen dat NBFM niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Deelnemer gestelde doel.
4.2 NBFM biedt slechts diensten aan welke zijn gericht op het assisteren van Deelnemers in zijn/ haar poging om gewicht te verliezen en/of fitter te worden. NBFM is geen medische organisatie en/of instelling en pretendeert zulks evenmin te zijn en is derhalve niet bevoegd en in staat Deelnemer op enigerlei wijze van medisch advies te voorzien. Ter verkrijging van medisch advies zal Deelnemer zich te allen tijde moeten wenden tot een erkend medicus.

5. Gebruik NBFM diensten

5.1 NBFM draagt zorg voor beschikbaarheid van de online trainingsmogelijkheden en toegang tot de NBFM community.
5.2 NBFM is niet aansprakelijkheid voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van onder andere (maar niet gelimiteerd tot) storingen op het internet, storingen bij providers of bij leveranciers van systemen en/of applicaties waarop de diensten van NBFM zijn gebouwd. Het voorgaande geldt in het bijzonder bij het gebruik van de NBFM applicatie (APP).
5.3 Het is Deelnemer uitdrukkelijk niet toegestaan toegangsgegevens, video’s, templates, schema’s of andere vormen van informatie die door NBFM beschikbaar wordt gesteld aan derden te verstrekken, te vermenigvuldigen of door derden te laten gebruiken. Het gebruik van de APP komt enkel aan die Deelnemer toe die met NBFM een overeenkomst is aangegaan en is niet overdraagbaar aan derden. Het delen van gebruikersnamen en/of wachtwoorden is derhalve eveneens uitdrukkelijk verboden.
5.4 Indien Deelnemer hetgeen hiervoor onder 5.3 is opgenomen overtreedt, is NBFM gerechtigd de toegang van Deelnemer zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren zonder dat deelnemer enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan NBFM om alle schade die zij (of door haar ingeschakelde derden) als gevolg van de overtreding lijdt te vergoeden.
5.5 NBFM is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de online trainingsmogelijkheden en/of de NBFM-app (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor onderhoud of voor verbetering van het systeem en/of de online trainingsmogelijkheden.
5.6 Het tijdelijk niet of verminderd beschikbaar zijn van de online trainingsmogelijkheden geeft deelnemer geen recht op enige terugbetaling van de overeengekomen abonnementskosten van de online diensten van NBFM, noch het recht op enige schadevergoeding.
5.7 NBFM is niet verplicht om de informatie op haar website of haar online diensten (waaronder de NBFM-app) up-to-date te houden of onvolkomenheden in relatie daartoe te corrigeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de NBFM-app of de website (of andere communicatiemiddelen) van NBFM.

6. Herroepingsrecht

6.1 Deelnemer heeft het recht om binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zijn of haar deelname kosteloos te annuleren. Deze termijn gaat in op de dag nadat de overeenkomst is aangegaan. Indien Deelnemer op dat moment reeds gebruik heeft gemaakt van de online diensten van NBFM is Deelnemer enkel gehouden tot betaling van een pro rata bedrag over de dagen dat zij gebruik heeft gemaakt van de online diensten van NBFM.
6.2 Deelnemer dient (indien hij of zij gebruik wenst te maken van voormeld herroepingsrecht) via het e-mail adres van NBFM aan te geven dat hij/zij gebruik wenst te maken van zijn/ haar herroepingsrecht.
6.3 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Deelnemer.
6.4 Zo snel mogelijk na ontvangst van een herroeping van Deelnemer, zendt NBFM een e-mail met daarin opgenomen een ontvangstbevestiging van de door Deelnemer ingeroepen herroeping.
6.5 NBFM draagt er zorg voor dat restitutie van de reeds voldane abonnementsgelden (met inachtneming van hetgeen is bepaald onder artikel 6.1 van de onderhavige voorwaarden) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de herroeping wordt uitgevoerd.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Het gebruik van de online diensten van NBFM (waaronder eveneens begrepen de door NBFM aangeboden work-out video’s) komen geheel voor rekening en risico van Deelnemer. NBFM is niet aansprakelijk voor enige materiële en/of immateriële schade die door Deelnemer wordt geleden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens NBFM. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt gelijk voor eventuele door NBFM ingeschakelde derden.
7.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige deelname aan ofwel een work-out video ofwel een coaching sessie melding te maken van veranderingen in zijn of haar fysieke en/of medische gesteldheid hieronder dient mede te worden verstaan (niet-limitatief) blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitvoeren van de oefeningen en deelname aan de coaching sessies van belang is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het delen van deze informatie. NBFM gaat – indien geen wijzigingen door Deelnemer worden doorgegeven – uit van hetgeen Deelnemer heeft verklaard over zijn gezondheid bij aanvang van de Overeenkomst.
7.3 NBFM is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten. Op NBFM rust slechts een inspanningsverplichting.
7.4 NBFM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatie, via het internet geleverde en/of binnengehaalde informatie, en/of gebruikt van de online trainingsmogelijkheden, waaronder de NBFM APP.
7.5 Adviezen worden door NBFM naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt op basis van de door Deelnemer verstrekte informatie. NBFM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

8. Prijzen en betaling

8.1 De door NBFM vermelde prijzen worden steeds vermeld inclusief btw.
8.2 Betaling van de abonnementsgelden dient steeds (vooraf) te geschieden via iDeal.
8.3 Indien niet via IDEAL wordt betaald, dient te worden betaald binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur. Hierbij geldt dat Deelnemer eerst van de NBFM diensten gebruik zal kunnen maken wanneer de door hem/ haar verschuldigde bedragen zijn voldaan.
8.4 Na de hiervoor onder 8.3 genoemde vervaldatum is Deelnemer in verzuim en is hij/ zij aan NBFM over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achtwege blijft, kan aan Deelnemer toegang tot de NBFM diensten worden ontzegd (opgeschort), dit zonder dat NBFM op enigerlei wijze schadeplichtig kan worden. Bovendien is NBFM in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
8.5 Alle kosten (buitengerechtelijke kosten inbegrepen) die samenhangen met de incasso van door Deelnemer verschuldigde gelden, komen volledig voor rekening van Deelnemer. In een dergelijk gevalzal NBFM aansluiten bij de in de Wet Normering Incassokosten genoemde tarieven.
8.7 NBFM heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Deelnemer worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.

9. Duur van de deelnemersovereenkomst

9.1 De overeenkomst geldt voor de duur waarvoor deze wordt afgesloten en zoals deze staat vermeld in de bevestiging. Na ommekomst van voormelde termijn vindt er een automatische verlenging plaats. De overeenkomst dient middels de opzegpagina te worden ingediend om deze beëindigen. Vanaf dat moment heeft Deelnemer geen toegang meer tot de online diensten van NBFM en zijn/ haar gegevens in de APP.
9.2 In het geval van langdurige ziekte en/of zwangerschap van de Deelnemer kan, na onderling overleg en na overlegging van een doktersverklaring of een ander deugdelijk bewijsmiddel, de Overeenkomst tijdelijk (doch uiterlijk 9 maanden)éénmalig worden opgeschort, mits NBFM hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

10. Intellectueel eigendom

10.1 Modellen, technieken, instrumenten, toegangsgegevens, video’s, templates, werkboeken of enige andere vorm van informatie die is ontwikkeld en/ of gebruikt door NBFM is/zijn blijven eigendom van NBFM.

  • NBFM behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
  • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, rapporten, offertes, trainingsprogramma’s recepten en andere digitale tools berusten uitsluitend bij NBFM en/of diens licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NBFM noch geheel noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd, nagemaakt of aan derden getoond of ter hand worden gesteld voor welk doel dan ook, tenzij dit door uitvoering van de Wet wordt geëist.
  • NBFM behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Geheimhouding

11.1 NBFM is gehouden tot geheimhouding van al datgene dat haar in het kader van de Deelnemersovereenkomst omtrent Deelnemer bekend is geworden.
11.2 NBFM zal conform de huidige wet en regelgeving enkel (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de NBFM diensten, die vrijwillig door Deelnemer zijn verstrekt of waarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend, verwerken.

12. AVG en vernietiging persoonsgegevens

12.1 NBFM verwerkt de (persoons)gegevens van de Deelnemer conform de AVG en verwijst hierbij naar haar privacyverklaring, die te allen tijde te raadplegen is via www.newbornfitmama.nl. NBFM behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigingen.
12.2 Twee maanden na beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens van Deelnemer verwijderd, behalve die gegevens die NBFM dient te behouden op grond van de op haar rustende (wettelijke) verplichtingen.

13. Tevredenheidsgarantie

13.1 Onze programma’s bevatten allen een tevredenheidsgarantie. Indien na het voltooien van het programma geen resultaat is behaald, kunt u aanspraak maken op teruggave van uw aankoopbedrag. Resultaat wordt gedefinieerd als een vermindering van het startgewicht en/of een vermindering van gemeten centimeters. Om voor teruggave in aanmerking te komen dient voorts aan de volgende cumulatieve eisen te zijn voldaan:

  • Alle wekelijkse modules / hoofdstukken dienen (gedurende 8 weken) te zijn uitgewerkt door de Deelnemer;
  • (Gedurende 8 weken dient) de activiteitenkalender volledig te zijn ingevuld door de Deelnemer;
  • Gedurende 8 weken is door Deelnemer het voedingsdagboek dagelijks bijgehouden in de foodtracker van NBFM;
  • Indien van toepassing: de masterclass(es) / seminar(s) zijn (aantoonbaar) volledig door Deelnemer gevolgd.

De bewijslast dienaangaande ligt volledig bij Deelnemer. Indien deelnemer niet aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan, kan Deelnemer ook geen aanspraak maken op restitutie van het aankoopbedrag.

14. Overig

14.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepaling(en).
14.2 Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze Algemene Voorwaarden prevaleert, en is bindend, de Nederlandstalige versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden.
14.3 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op de rechtsverhouding tussen NBFM en Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Gerechtelijke procedures die naar aanleiding van geschillen uit hoofde van c.q. voortvloeiend uit deze overeenkomst van opdracht tussen partijen aanhangig mochten worden gemaakt, dienen aanhangig te worden gemaakt bij de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van NBFM (Rechtbank Zeeland-West-Brabant), tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere relatief bevoegde rechter aanwijzen.