• ★★★★★ 4.7/5 gemiddelde beoordelingen
 • 👍100% tevredenheidsgarantie
 • ❤️️15.000+ blije leden
 • 🚚 Altijd gratis verzendkosten
 • 👍100% tevredenheidsgarantie
 • ❤️️15.000+ blije leden

Algemene voorwaarden – Diensten

Versie: augustus 2023

Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk enkel bestemd op de diensten die u afneemt bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Newborn Fit Mama B.V.. Deze voorwaarden zijn derhalve niet van toepassing op producten door Newborn Fit Mama of de aan haar gelieerde ondernemingen worden verkocht op enig platform.

 1. Algemeen

1.1 Newborn Fit Mama B.V. (KvK-nummer: 90478096) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd aan de Kloosterweg 64 te (5144 CB) Waalwijk en zal hierna worden aangeduid als: “NBFM”.
1.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via de website https://www.newbornfitmama.nl/algemene-voorwaarden-2020/  en aldaar te downloaden.
1.3 In de onderhavige algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
NBFM: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Newborn Fit Mama B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Deelnemer: de consument die gebruik maakt van de online diensten (waaronder ook de diverse coaching trajecten) van NBFM.
Opdracht: de overeenkomst die tussen NBFM en Deelnemer tot stand is gekomen, al dan niet via een deelnemersovereenkomst.
Diensten: door NBFM te leveren diensten/werkzaamheden zoals (maar niet gelimiteerd tot) Coaching werkzaamheden, het gebruik van de NBF-applicatie en de daaraan verwante diensten zoals (maar niet gelimiteerd tot) work-out video’s, trainingsschema’s en voedingsschema’s, een en ander in de ruimste zin des woords.

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden, diensten, coaching trajecten en lidmaatschappen (hierna te noemen: “Overeenkomsten”), waaronder tevens begrepen aanvullende overeenkomsten en vervolg-overeenkomsten, die de Deelnemer/Opdrachtgever (hierna te noemen: “Deelnemer”) verstrekt aan NBFM. Onder de reikwijdte van deze algemene voorwaarden vallen ook al degenen die werkzaam zijn voor NBFM en de door NBFM ingeschakelde derden.
2.2 Indien een overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan worden de onderhavige algemene voorwaarden op elektronische wijze aan Deelnemer ter hand gesteld (op dusdanige wijze dat de voorwaarden door Deelnemer op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen).
2.3 NBFM is bevoegd schriftelijke wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. NBFM zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Deelnemer toezenden.
2.4 Aanvullingen of afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door NBFM schriftelijk aan Deelnemer zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de specifieke transactie, aanbieding of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst en de Deelnemersovereenkomst.

3.1 Indien een aanbod op de website of andersoortig promotiemateriaal van NBFM een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt zulks nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Aanbiedingen van NBFM bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen, kennelijke verschrijvingen of fouten in de aanbiedingen van NBFM, binden NBFM niet.
3.3 Een Overeenkomst tussen NBFM en Deelnemer komt eerst tot stand nadat een opdracht (en/of lidmaatschapsverzoek) schriftelijk (per e-mail) zijdens NBFM is bevestigd (hieronder mede begrepen de toezending en/of afgifte van een factuur en/of iDeal betalingsbewijs), dan wel nadat NBFM feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen c.q. de Deelnemer gebruik maakt van de trainingsfaciliteiten zoals Online coaching, de NBFM App of een andere dienst van NBFM, dan wel indien op andere wijze een overeenkomst tot stand is gekomen tussen NBFM en Deelnemer.
3.4 Deelnemer staat er voor in dat de informatie die door hem/haar wordt verschaft juist is, verklaart uitdrukkelijk 18 jaar of ouder te zijn en verklaart uitdrukkelijk in volledige goede gezondheid te verkeren. Indien de Deelnemer minderjarig is, verklaart Deelnemer door middel van het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden dat er uitdrukkelijk toestemming is gegeven door een ouder en/of voogd om de (persoons)gegevens van Deelnemer te mogen verwerken. Deelnemer geeft door middel van het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden tevens toestemming aan NBFM om contact op te nemen met een ouder en/of voogd teneinde te verzekeren dat er sprake is van toestemming voor het aangaan van de Overeenkomst met de minderjarige.
3.5 Het gezond zijn van Deelnemer is een uitdrukkelijke voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de door NBFM aangeboden diensten.

3.6 Indien de door Deelnemer verstrekte informatie niet juist en/of onvolledig blijkt te zijn, behoudt NBFM zich het recht voor de Opdracht c.q. Overeenkomst te beëindigen c.q. te ontbinden zonder dat enige restitutieverplichting of schadevergoedingsverplichting zijdens NBFM ontstaat aangaande reeds voldane lidmaatschapsgelden.

 1. Verhouding NBFM en Deelnemer

4.1 NBFM zal de zorg betrachten die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden van haar kan worden verwacht. Op NBFM rust bij het uitvoeren en/of aanbieden van haar of namens haar aangeboden en/of uitgevoerde diensten een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dat wil zeggen dat NBFM niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Deelnemer gestelde doel.
4.2 NBFM biedt slechts diensten aan welke zijn gericht op het assisteren van Deelnemers in zijn/haar poging om gewicht te verliezen en/of fitter te worden. NBFM is geen medische organisatie en/of instelling en pretendeert zulks evenmin te zijn en is derhalve niet bevoegd en in staat Deelnemer op enigerlei wijze van medisch advies te voorzien. Ter verkrijging van medisch advies zal Deelnemer zich te allen tijde moeten wenden tot een erkend medicus met verstand van zaken.

4.3 Deelnemer erkent dat het welslagen van de Overeenkomst afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering door NBFM mogelijk te maken, zal Deelnemer (gevraagd en ongevraagd) NBFM steeds tijdig alle door NBFM nuttig, nodig een wenselijk geachte gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

 1. Gebruik NBFM diensten

5.1 NBFM draagt zorg voor beschikbaarheid van de online trainingsmogelijkheden en toegang tot de NBFM-community.
5.2 NBFM is niet aansprakelijkheid voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van onder andere (maar niet gelimiteerd tot) overmacht situaties, storingen op het internet, storingen bij providers of bij leveranciers van systemen en/of applicaties waarop de diensten van NBFM zijn gebouwd. Het voorgaande geldt in het bijzonder bij het gebruik van de NBFM-applicatie (APP).
5.3 Het is Deelnemer uitdrukkelijk niet toegestaan toegangsgegevens, video’s, templates, schema’s of andere vormen van informatie die door NBFM beschikbaar wordt gesteld aan derden te verstrekken, te vermenigvuldigen, te kopiëren of door derden te laten gebruiken. Het gebruik van de APP komt enkel aan die Deelnemer toe die met NBFM een overeenkomst is aangegaan en is niet overdraagbaar aan derden. Het delen van gebruikersnamen en/of wachtwoorden is derhalve eveneens uitdrukkelijk verboden en zijn enkel bestemd voor Deelnemer.
5.4 Indien Deelnemer hetgeen hiervoor onder 5.3 is opgenomen overtreedt, is NBFM gerechtigd de toegang van Deelnemer zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren zonder dat Deelnemer enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan NBFM om alle schade die zij (of door haar ingeschakelde derden) als gevolg van de overtreding lijdt te vergoeden. In dat kader beschikt NBFM eveneens over het recht om de Overeenkomst met Deelnemer te beëindigen/ontbinden.
5.5 NBFM is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de online trainingsmogelijkheden en/of de NBFM-app (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor onderhoud, updates of voor verbetering van het systeem en/of de online trainingsmogelijkheden.
5.6 Het tijdelijk niet of verminderd beschikbaar zijn van de online trainingsmogelijkheden geeft deelnemer geen recht op enige terugbetaling van de overeengekomen abonnementskosten van de online diensten van NBFM, noch het recht op enige schadevergoeding.
5.7 NBFM is niet verplicht om de informatie op haar website of haar online diensten (waaronder de NBFM-app) up-to-date te houden of onvolkomenheden in relatie daartoe te corrigeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de NBFM-app of de website (of andere communicatiemiddelen) van NBFM.

 1. Herroepingsrecht & ontbinding

6.1 Deelnemer heeft het recht om binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zijn of haar deelname kosteloos te annuleren. Deze termijn gaat in op de dag nadat de overeenkomst is aangegaan. Indien Deelnemer op dat moment reeds gebruik heeft gemaakt van de onlinediensten van NBFM is Deelnemer enkel gehouden tot betaling van een pro rata bedrag over de dagen dat zij gebruik heeft gemaakt van de onlinediensten van NBFM.    Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk niet van toepassing op rechtspersonen die een overeenkomst aangaan met NBFM.
6.2 Deelnemer dient (indien hij of zij gebruik wenst te maken van voormeld herroepingsrecht) via het e-mail adres van NBFM aan te geven dat hij/zij gebruik wenst te maken van zijn/ haar herroepingsrecht.
6.3 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Deelnemer.
6.4 Zo snel mogelijk na ontvangst van een herroeping van Deelnemer, zendt NBFM een e-mail met daarin opgenomen een ontvangstbevestiging van de door Deelnemer ingeroepen herroeping.
6.5 NBFM draagt er zorg voor dat restitutie van de reeds voldane abonnementsgelden (met inachtneming van hetgeen is bepaald onder artikel 6.1 van de onderhavige voorwaarden) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de herroeping wordt uitgevoerd naar het bij NBFM bekende bankrekeningnummer van Deelnemer.

6.6 NBFM is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van NBFM kan worden gevergd. In dat geval is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.7 Indien NBFM overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van NBFM op Deelnemer onmiddellijk opeisbaar.

6.8 Indien de ontbinding aan Deelnemer toerekenbaar is, is Deelnemer verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan NBFM te vergoeden.

6.9 NBFM kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van NBFM wordt gegeven, is NBFM gerechtigd aan de uitvoering van alle overeenkomsten met Deelnemer op te schorten, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit de voormelde overeenkomsten of de wet.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Het gebruik van de onlinediensten van NBFM (waaronder eveneens begrepen de door NBFM aangeboden work-out video’s) komen geheel voor rekening en risico van Deelnemer. NBFM is niet aansprakelijk voor enige materiële en/of immateriële schade die door Deelnemer wordt geleden door of tijdens het uitoefenen van de onlinediensten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens NBFM. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt eveneens voor eventuele door NBFM ingeschakelde derden.

7.2 NBFM is niet aansprakelijk voor de door Deelnemer of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst door NBFM, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld zijdens NBFM. Iedere verdere aansprakelijkheid van NBFM voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij het schade betreft die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens NBFM.

7.3 In geval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen NBFM is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van NBFM wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de overeenkomst, doch nooit meer dan twintigduizend euro.

7.4 NBFM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van onderhavige Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NBFM aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan NBFM toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in Algemene Voorwaarden.
7.5 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige deelname aan ofwel een work-out video ofwel een coaching sessie melding te maken van veranderingen in zijn of haar fysieke en/of medische gesteldheid hieronder dient mede te worden verstaan (niet-limitatief) blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitvoeren van de oefeningen en deelname aan de coaching sessies van belang is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het delen van deze informatie. NBFM gaat – indien geen wijzigingen door Deelnemer worden doorgegeven – uit van hetgeen Deelnemer heeft verklaard over zijn gezondheid bij aanvang van de Overeenkomst.
7.6 NBFM is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten. Op NBFM rust slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
7.7 NBFM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatie, via het internet geleverde en/of binnengehaalde informatie, en/of gebruikt van de online trainingsmogelijkheden, waaronder de NBFM APP.
7.8 Adviezen worden door NBFM naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt op basis van de door Deelnemer verstrekte informatie. NBFM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 1. Overmacht

8.1 Indien NBFM door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft NBFM– onverminderd het bepaalde in artikel 5 het recht middels schriftelijke mededeling de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van die periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden dan wel de overeenkomst direct te ontbinden, alles zonder ter zake tot enige vergoeding aan opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken of diensten dienen door Deelnemer te worden betaald.
8.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.1 dient te worden verstaan iedere omstandigheid – niet zijnde opzet of grove schuld van NBFM – waardoor NBFM verhinderd is de overeenkomst na te komen. Tevens dient onder overmacht te worden verstaan een omstandigheid waardoor NBFM verhinderd is de overeenkomst na te komen en die niet te wijten is aan schuld van NBFM, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van NBFM komt. Hieronder vallen alle van buitenkomende oorzaken waarop NBFM geen invloed kan uitoefenen, zoals binnenlandse (en buitenlandse) onlusten, natuurrampen, epidemieën, ziekte, terrorisme, bedreigingen, personele omstandigheden, staking, oorlog, gewijzigde overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden zoals (niet limitatief)wegversperringen, -blokkades en files, brand, overmacht aan de zijde van leveranciers en algemene vervoersproblemen. Voornoemde opsomming is uitdrukkelijk niet limitatief.

 

 1. Prijzen en betaling

9.1 De door NBFM vermelde prijzen worden steeds vermeld inclusief btw.
9.2 Betaling van de abonnementsgelden dient steeds (vooraf) te geschieden via iDeal.
9.3 Indien niet via IDEAL wordt betaald, dient te worden betaald binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur. Hierbij geldt dat Deelnemer eerst van de NBFM-diensten gebruik zal kunnen maken wanneer de door hem/haar verschuldigde bedragen zijn voldaan. NBFM is voorts te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bevoegd ook van Deelnemers betaling vooraf of naar het oordeel van NBFM genoegzame, aanvullende zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien Deelnemer niet binnen 15 dagen aan een daartoe strekkend verzoek van NBFM voldoet, is NBFM gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering van de Diensten krachtens deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten onmiddellijk op te schorten c.q. af te rekenen en is Deelnemer in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorts is Deelnemer in dat geval gehouden om op eerste verzoek van NBFM ten gunste van NBFM een pandrecht te vestigen op de zich onder Deelnemer bevindende roerende zaken, bij gebreke waarvan een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete zal zijn verschuldigd van € 100,- per dag dat Deelnemer in gebreke blijft aan dit verzoek te voldoen. NBFM is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voor Deelnemer of derden voortvloeit.

9.4 Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend bij NBFM. Na die termijn vervalt het recht op reclame voor Deelnemer. Deelnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan NBFM verschuldigde.
9.5 Indien Deelnemer enige factuur niet tijdig geheel heeft betaald, dan wel de betalingen door Deelnemer worden gestorneerd, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege n verzuim te zijn. Na de hiervoor onder 9.3 genoemde vervaldatum is Deelnemer aan NBFM over het bedrag van de factuur de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag van de algehele voldoening van het factuurbedrag, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe is vereist. De rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand. Indien betaling achtwege blijft, kan aan Deelnemer toegang tot de NBFM diensten worden ontzegd (opgeschort), dit zonder dat NBFM op enigerlei wijze schadeplichtig kan worden. Bovendien is NBFM in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden/ te beëindigen. NBFM beschikt eveneens over de mogelijkheid om de Overeenkomst met Deelnemer te beëindigen, in geval aan Deelnemer surséance van betaling is verleend, Deelnemer in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Deelnemer van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Deelnemer, Deelnemer de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest. Dit recht komt eveneens toe aan NBFM indien NBFM de verschuldigde betalingen achteraf (doet) storne(e)r(t)en.
9.6 Alle kosten (buitengerechtelijke kosten inbegrepen) die samenhangen met de incasso van door Deelnemer verschuldigde gelden, komen volledig voor rekening van Deelnemer. In een dergelijk geval zal NBFM aansluiten bij de in de Wet Normering Incassokosten genoemde tarieven.
9.7 NBFM heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Deelnemer worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.

 1. Duur van de deelnemersovereenkomst

10.1 De Overeenkomst geldt voor de duur waarvoor deze wordt afgesloten en zoals deze staat vermeld in de bevestiging. Na ommekomst van voormelde termijn vindt er een automatische verlenging plaats, waarna de Deelnemer te allen tijde de Overeenkomst kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Overeenkomst dient door middel van een e-mail naar in**@ne************.nl opgezegd te worden. Vanaf dat moment heeft Deelnemer geen toegang meer tot de onlinediensten van NBFM en zijn/haar gegevens in de APP.
10.2 In het geval van langdurige ziekte en/of zwangerschap van de Deelnemer kan, na onderling overleg en na overlegging van een doktersverklaring of een ander deugdelijk bewijsmiddel, de Overeenkomst tijdelijk (doch uiterlijk 9 maanden) éénmalig worden opgeschort, mits NBFM hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 1. Intellectueel eigendom

11.1 Modellen, technieken, instrumenten, toegangsgegevens, video’s, templates, werkboeken of enige andere vorm van informatie die is ontwikkeld en/of gebruikt door NBFM zijn eigendom van NBFM én blijven het eigendom van NBFM.

 • NBFM behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, rapporten, offertes, trainingsprogramma’s recepten en andere digitale tools berusten uitsluitend bij NBFM en/of diens licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NBFM noch geheel noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd, nagemaakt of aan derden getoond of ter hand worden gesteld voor welk doel dan ook, tenzij dit door uitvoering van de Wet wordt geëist.
 • NBFM behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 1. Geheimhouding

12.1 NBFM is gehouden tot geheimhouding van al datgene dat haar in het kader van de Deelnemersovereenkomst omtrent Deelnemer bekend is geworden.
12.2 NBFM zal conform de huidige wet- en regelgeving enkel (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de NBFM diensten, die vrijwillig door Deelnemer zijn verstrekt of waarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend, verwerken.

 1. Privacy

13.1 Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.
13.2 Indien NBFM een dienst levert aan Deelnemer worden zijn/haar (persoons)gegevens opgenomen in het klantenbestand van NBFM. NBFM houdt zich aan de regels van de AVG bij de verwerking van (persoons)gegevens. NBFM verplicht tevens medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot geheimhouding, tenzij doorgave noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. NBFM bepaalt bij het uitvoeren van de overeenkomst zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.
13.3 De Deelnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door NBFM over de persoon van de Deelnemer worden opgenomen in het bestand van NBFM. De Deelnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
13.4 De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst bewaard, tenzij Deelnemer ervoor kiest een account aan te maken. De persoonsgegevens worden in dit geval bewaard totdat Deelnemer conform artikel 13.6 van deze algemene voorwaarden te kennen geeft te wensen dat het account wordt verwijderd. Fiscale gegevens over de transactie worden zeven jaar bewaard in verband met btw-verplichtingen.
13.5 Indien de Deelnemer heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de Deelnemer worden opgenomen in een centraal bestand van NBFM. Deze gegevens worden gebruikt om de Deelnemer up-to-date te houden voor wat betreft de ontwikkelingen rondom de diensten van NBFM.
13.6 De Deelnemer behoudt te allen tijde het recht om NBFM te verzoeken haar persoonsgegevens dan wel account te verwijderen, met uitzondering van de gegevens die op basis van wettelijke voorschriften bewaard dienen te worden. Een verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens dan wel accountgegevens dient te worden gestuurd naar in**@ne************.nl. NBFM geeft zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, gehoor aan dit verzoek.

 1. AVG en vernietiging persoonsgegevens

14.1 NBFM verwerkt de (persoons)gegevens van de Deelnemer conform de AVG en verwijst hierbij naar haar privacyverklaring, die te allen tijde te raadplegen is via www.newbornfitmama.nl. NBFM behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigingen.
14.2 Twee maanden na beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens van Deelnemer verwijderd, behalve die gegevens die NBFM dient te behouden op grond van de op haar rustende (wettelijke) verplichtingen.

 1. Tevredenheidsgarantie

15.1 De programma’s van NBFM bevatten allen een tevredenheidsgarantie. Indien na het voltooien van het programma geen resultaat is behaald, terwijl blijkt dat de Deelnemer zich wel aan alle voorschriften heeft gehouden, kan de Deelnemer aanspraak maken op restitutie van de abonnementsgelden. Resultaat wordt gedefinieerd als een vermindering van het startgewicht en/of een vermindering van gemeten centimeters. Om voor teruggave in aanmerking te komen dient voorts aan de volgende cumulatieve eisen te zijn voldaan:

 • Alle wekelijkse modules/hoofdstukken dienen (gedurende 8 weken) te zijn uitgewerkt door de Deelnemer;
 • (Gedurende 8 weken dient) de activiteitenkalender volledig te zijn ingevuld door de Deelnemer;
 • Gedurende 8 weken is door Deelnemer het voedingsdagboek dagelijks bijgehouden in de foodtracker van NBFM;
 • Indien van toepassing: de masterclass(es) / seminar(s) zijn (aantoonbaar) volledig door Deelnemer gevolgd;
 • Deelnemer dient binnen 30 dagen na het voltooien van het programma bij NBFM aan te geven dat geen resultaat is behaald.

De bewijslast dienaangaande ligt volledig bij de Deelnemer. Indien de Deelnemer niet aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan, kan de Deelnemer ook geen aanspraak maken op restitutie van het aankoopbedrag.

 1. Overig

16.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepaling(en).
16.2 Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze Algemene Voorwaarden prevaleert, en is bindend, de Nederlandstalige versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden.
16.3 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Op de rechtsverhouding tussen NBFM en Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Gerechtelijke procedures die naar aanleiding van geschillen uit hoofde van c.q. voortvloeiend uit deze overeenkomst van opdracht tussen partijen aanhangig mochten worden gemaakt, dienen aanhangig te worden gemaakt bij de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van NBFM (Rechtbank Zeeland-West-Brabant), tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere relatief bevoegde rechter aanwijzen.