• ★★★★★ 4.7/5 gemiddelde beoordelingen
  • 👍 100% tevredenheidsgarantie
  • ❤️️ 15.000+ blije leden
  • 🚚 Altijd gratis verzendkosten
  • 👍 100% tevredenheidsgarantie

Algemene voorwaarden – NBFM Supplementen b.v.

Versie: augustus 2023

Deze algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NBFM Supplementen B.V. gevestigd aan de Kloosterweg 64 te (5144 CB) Waalwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 91145139, zijn uitdrukkelijk enkel bestemd voor alle overeenkomsten met bovengenoemde B.V. en zien enkel op de verkoop van vitamines en (voedings)supplementen en niet op de geleverde diensten.

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
NBFM: NBFM Supplementen B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen de onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard.
Afnemer: iedere (rechts-)persoon die aan NBFM een opdracht tot de levering van Producten heeft gegeven, het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt, NBFM heeft uitgenodigd daartoe een offerte uit te brengen dan wel op welke wijze dan ook een overeenkomst tot levering van Producten is aangegaan.
Consument: iedere Afnemer zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Producten: door NBFM te koop aangeboden en/of geleverde zaken.
Levertijd: de tijdspanne tussen de bevestiging van de bestelling en de bezorging hiervan bij Afnemer.
Website: www.newbornfitmama.nl en enige andere door NBFM aangestuurde website.

2. Identiteit van de ondernemer
NBFM Supplementen B.V., gevestigd aan de Kloosterweg 64 te (5144 CB) Waalwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 91145139, handelend onder de namen Newborn Fit Mama
E-mailadres: in**@ne************.nl
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 op het telefoonnummer: +31 (0) 643929773
KvK-nummer: 91145139
Btw-nummer: NL865564930B01

3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
3.1 Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtshandelingen tussen NBFM en Afnemer/Consument, waaronder alle aanbiedingen van NBFM en alle overeenkomsten tussen NBFM en Afnemer/Consument en op de uitvoering daarvan. Indien ter zake enige transactie tussen NBFM en Afnemer/Consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarden te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende Afnemer/Consument. Algemene voorwaarden van Afnemer, waaronder inkoopvoorwaarden, gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voor zover zijdens NBFM expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid wordt ingestemd. Onder de reikwijdte van deze algemene voorwaarden vallen ook al degenen die werkzaam zijn voor NBFM en de door NBFM ingeschakelde derden.
3.2 Indien een overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan worden de onderhavige algemene voorwaarden op elektronische wijze aan Deelnemer ter hand gesteld (op dusdanige wijze dat de voorwaarden door Deelnemer op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen).
3.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door NBFM schriftelijk aan Afnemer/Consument zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties.
3.4 Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl NBFM alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking.
3.5 Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regels voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms 2000), zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

4. Totstandkoming overeenkomst met NBFM
4.1 Een overeenkomst tussen NBFM en Afnemer/Consument komt tot stand door de bevestiging door NBFM van een via de Website geplaatste bestelling.
4.2 Indien de bestelling wordt geplaatst namens een rechtspersoon, is de natuurlijke persoon die de bestelling plaatst privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon jegens NBFM in het leven geroepen verplichtingen.
4.3 Afnemer/Consument verplicht zich ertoe de juiste NAW-gegevens te verstrekken aan NBFM. Indien om andere gegevens dan NAW-gegevens wordt gevraagd en deze gegevens ook door Afnemer/Consument worden verstrekt, staat Afnemer/Consument ook voor de juistheid van deze gegevens in.
4.4 Acties of aanbiedingen vermeld op de Website zijn tijdelijk van aard en gelden louter gedurende de op de Website aangegeven periode. Kennelijke vergissingen, kennelijke verschrijvingen of fouten in de aanbiedingen van NBFM, binden NBFM niet

5. Prijzen
5.1 Alle door NBFM opgegeven prijzen zijn in euro’s inclusief de verschuldigde btw en exclusief de kosten van verpakking, verzekering en transport.
5.2 Prijswijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat zij staan vermeld op de Website.
5.3 Alle aanbiedingen van NBFM zijn vrijblijvend en NBFM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6. Ontbinding overeenkomst
6.1 Geplaatste bestellingen kunnen niet kosteloos door Afnemer worden geannuleerd. Overeenkomsten kunnen niet kosteloos door Afnemer worden ontbonden. Indien om welke reden dan ook door Afnemer een bestelling wordt geannuleerd c.q. een overeenkomst wordt ontbonden, dan wel indien door NBFM een overeenkomst wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens Afnemer, komen alle door NBFM reeds gemaakte kosten
alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van Afnemer.
6.2 Voor zover nodig in afwijking van het hierboven in lid 1 bepaalde heeft de Consument het recht zijn bestelling kosteloos en zonder opgaaf van reden per e-mail te annuleren zolang deze nog niet schriftelijk is bevestigd en heeft de Consument voorts gedurende veertien volle dagen na de datum van ontvangst van de bestelde Producten het recht om zonderopgaaf van redenen de overeenkomst te ontbinden (te herroepen).
6.3 Onder “datum van ontvangst” dient in dit geval te worden verstaan de datum waarop de Consument voor ontvangst van de Producten heeft getekend.
6.4 Ontbinding dient schriftelijk te geschieden per e-mail of aangetekende brief.
6.5 Binnen veertien dagen na de verzending van de in artikel
6.4 bedoelde mededeling dienen de Producten op kosten en voor risico van Consument te worden geretourneerd, en wel ongeopend (in originele staat), ongebruikt en dusdanig verpakt dat beschadiging tijdens het transport wordt voorkomen. Consument is verantwoordelijk voor de verzending en eventuele tijdens de retournering opgelopen beschadigingen. De bewijslast dienaangaande ligt bij de Consument. De verzendkosten voor retourneringen komen voor rekening van de Consument.
6.6 Binnen 30 dagen nadat de Producten in goede orde door NBFM retour zijn ontvangen wordt het door Consument betaalde bedrag gerestitueerd op het rekeningnummer waarvandaan door Consument de bestelling was betaald.
6.7 Indien de geretourneerde Producten niet in goede orde worden bevonden en/of zijn gebruikt en/of de verpakking is aangebroken, wordt het voor de bestelling betaalde bedrag niet gerestitueerd dan wel wordt daarop een passende korting ingehouden. In dergelijke gevallen zal Consument schriftelijk worden geïnformeerd over de redenen voor de toegepaste korting.
6.8 NBFM is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van NBFM kan worden gevergd. In dat geval is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.9 Indien NBFM overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van NBFM op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
6.10 Indien de ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, is Afnemer verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan NBFM te vergoeden.
6.11 NBFM kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van NBFM wordt gegeven, is NBFM gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met Afnemer op te schorten, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden
te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit de voormelde overeenkomsten of de wet.

7. Levering
7.1 De door NBFM aangegeven Levertijden zijn louterindicatief. Overschrijding van deze Levertijden door NBFM geeft Afnemer/Consument geen recht op schadevergoeding, noch geeft het Afnemer het recht de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de opgegeven Levertijd met meer dan 30 dagen is overschreden. In het laatste geval (bij overschrijding van de Levertijd met meer dan 30 dagen) heeft de Afnemer – in afwijking van artikel 6.1 – het recht de overeenkomst per e-mail te ontbinden en zullen eventueel reeds verrichte betalingen waartegenover geenleveringen staan worden gerestitueerd op het door Afnemer in genoemde mail te noemen bankrekeningnummer.
7.2 Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn. Dit houdt in dat de leveringskosten volledig voor rekening van Afnemer/Consument komen. De leveringskosten worden door NBFM op de website vermeld.
7.3 Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer/Consument kenbaar heeft gemaakt aan NBFM.
7.4 Het risico van beschadiging of vermissing van de Producten berust tot het moment van bezorging bij afnemer bij NBFM, tenzij anders is overeengekomen.

8. Overmacht
8.1 Indien NBFM door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft NBFM– onverminderd het bepaalde in artikel 7 het recht middels schriftelijke mededeling de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van die periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden dan welde overeenkomst direct te ontbinden, alles zonder ter zake tot enige vergoeding aan opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken of
diensten dienen door Afnemer te worden betaald.
8.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.1 dient te worden verstaan iedere omstandigheid – niet zijnde opzet of grove schuld van NBFM – waardoor NBFM verhinderd is de overeenkomst na te komen. Tevens dient onder overmacht te worden verstaan een
omstandigheid waardoor NBFM verhinderd is de overeenkomst na te komen en die niet te wijten is aan schuld van NBFM, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van NBFM komt. Hieronder vallen alle van buitenkomende oorzaken waarop NBFM geen invloed kan uitoefenen, zoals binnenlandse (en buitenlandse) onlusten, natuurrampen, epidemieën, ziekte, terrorisme, bedreigingen, personele omstandigheden, staking, oorlog, gewijzigde overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden zoals (niet limitatief)wegversperringen, -blokkades en files, brand, overmacht aan de zijde van leveranciers en algemene vervoersproblemen. Voornoemde opsomming is uitdrukkelijk niet limitatief.

9. Klachten
9.1 Behoudens tegenbewijs worden de Producten wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct te worden aangetekend en binnen 48 uur na ontvangst, en indien niet zichtbaar binnen 14 dagen na ontvangst aan NBFM te worden gemeld en wel per e-mail in**@ne************.nl bij gebreke waarvan op deze afwijkingen en gebreken geen beroep meer kan worden gedaan.
9.2 Producten die Afnemer ondeugdelijk voorkomen, dienen Franco en in originele staat aan NBFM te worden geretourneerd, waarna NBFM bij gebleken ondeugdelijkheid de vrije keuze heeft de betreffende zaak te herstellen of te vervangen dan wel het ontbrekende (deugdelijke) product alsnog te leveren. Indien zulks onmogelijk is, dan behoudt NBFM het recht voor om
Afnemer voor een evenredig deel van de factuur te crediteren.
9.3 Garanties van producenten die zich bevinden op verpakkingen of bijsluiters van Producten ter zake klachten die vallen buiten de werking van artikel 9.1, dienen rechtstreeks met de
betreffende producent te worden afgewikkeld enterzake die afwikkeling wijst NBFM iedere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de hand.

10. Aansprakelijkheid
10.1 NBFM is niet aansprakelijk voor de door Afnemer of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door NBFM, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens NBFM.
10.2 Iedere verdere aansprakelijkheid van NBFM voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij het schade betreft die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens NBFM.
10.3 NBFM is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor de inhoud van de vitamines en/of voedingssupplementen, nu zij deze niet produceert maar slechts met de verkoop c.q. verstrekking is belast.
10.4 Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voorvergoeding in aanmerking die schade waartegen NBFM is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van NBFM wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de overeenkomst, doch nooit meer dan twintigduizend euro.
10.5 Afnemer vrijwaart NBFM voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door Afnemer aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door NBFM geleverde Producten.
10.6 NBFM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van onderhavige
Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NBFM aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan NBFM toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in Algemene Voorwaarden.

11. Betaling
11.1 Gefactureerd wordt in beginsel per de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. NBFM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om hiervan eenzijdig af te wijken.
11.2 Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van de facturen te zijn verricht binnen 14 dagen na factuurdatum op een door NBFM aan te wijzen bankrekening.
In afwijking hiervan dient Consument direct bij de bestelling te betalen op één van de op de Website aangegeven wijzen, bij gebreke waarvan de bestelling niet wordt geaccepteerd, tenzij door NBFM een betalingsmogelijkheid (zoals Klarna) aan Consument wordt aangeboden die betaling achteraf mogelijk maakt. NBFM is voorts te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bevoegd ook van Afnemers niet zijnde Consumenten betaling vooraf of naar het oordeel van
NBFM genoegzame, aanvullende zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien Afnemer niet binnen 15 dagen aan een daartoe strekkend verzoek van NBFM voldoet, is NBFM gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering van Producten krachtens deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten onmiddellijk op te schorten c.q. af te rekenen en is Afnemer in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorts is Afnemer in dat geval gehouden om op eerste verzoek van NBFM ten gunste van NBFM een pandrecht te vestigen op de zich onder Afnemer bevindende roerende zaken, bij gebreke waarvan een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete zal zijn verschuldigd van € 100,- per dag dat Afnemer
in gebreke blijft aan dit verzoek te voldoen. NBFM is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voor Afnemer of derden voortvloeit.
11.3 Het recht van Afnemer om eventuele vorderingen zijdens Afnemer met facturen van NBFM te verrekenen is uitgesloten. Het is Afnemer evenmin toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van NBFM kortingen toe te passen op overeengekomen en gefactureerde bedragen.
11.4 Indien Afnemer enige factuur niet tijdig geheel heeft betaald, dan wel betalingen van een Consument worden gestorneerd, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft NBFM het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende Afnemer op te schorten dan wel deze te ontbinden en is Afnemer/Consument per de eerste dag na afloop van de sub 11.2 bedoelde betalingstermijn c.q. de datum van stornering tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.
11.5 Zodra Afnemer in verzuim is, heeft NBFM het recht buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze bedragen 15 % van het openstaande bedrag. Indien Consument in
verzuim is worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens de tarieven en op de wijze als voorzien in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en de daaruit voortvloeiende wettelijke besluiten.
11.6 NBFM heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Afnemer/Consument worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijk incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door NBFM geleverde Producten, inclusief die waarvan de factuur reeds is betaald, blijven eigendom van NBFM totdat aan alle financiële verplichtingen van Afnemer aan NBFM, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of
buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan.
12.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust c.q. hierop een pandrecht ten gunste van NBFM rust, mogen deze niet door Afnemer worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening vervreemden zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging te niet gaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van Afnemer. Afnemer is verplicht de zaken voor eigenrekening, doch ten behoeve van NBFM, tegen diefstal, brand en andere gevaren afdoende te verzekeren.
12.3 NBFM is onherroepelijk door Afnemer gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden
en deze mee te (doen) nemen. Indien NBFM ondanks deze machtiging wordt verhinderd zijn eigendommen op te halen, verbeurt Afnemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 100,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van NBFM de werkelijke schade te vorderen, indien deze hoger is dan
het totaal van de aldus vervallen boetes.

13. Geheimhouding
13.1 Alle aan NBFM verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt, tenzij hierop een wettelijke verplichting berust of dit om enige andere, in overeenstemming met de wet zijnde, reden noodzakelijk is.
13.2 Slechts na uitdrukkelijke instemming van Afnemer/Consument zal NBFM de verstrekte persoonsgegevens aanwenden om haar nieuwsbrief te verzenden.
13.3 NBFM zal conform de huidige wet- en regelgeving enkel (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst met NBFM en die vrijwillig door Consument zijn verstrekt of waarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend, verwerken.

14. Privacy
14.1 Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.
14.2 Indien Afnemer/Consument een bestelling plaatst bij NBFM, dan worden zijn/haar (persoons)gegevens opgenomen in het klantenbestand van NBFM. NBFM houdt zich aan de regels van de AVG bij de verwerking van (persoons)gegevens. NBFM verplicht tevens medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot geheimhouding, tenzij doorgave noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. NBFM bepaalt bij het uitvoeren van de overeenkomst zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.
14.3 De Afnemer/Consument kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door NBFM over de persoon van de Afnemer/Consument worden opgenomen in het bestand van NBFM.
De Afnemer/Consument is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
14.4 De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst bewaard, tenzij Afnemer/Consument ervoor kiest een account aan te maken.
De persoonsgegevens worden in dit geval bewaard totdat Afnemer/ Consument conform artikel
14.6 van deze algemene voorwaarden te kennen geeft te wensen dat het account wordt verwijderd. Fiscale gegevens over de transactie worden zeven jaar bewaard in verband met btwverplichtingen.
14.5 Indien de Afnemer/Consument heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de Afnemer/Consument worden opgenomen in een centraal bestand van NBFM.
Deze gegevens worden gebruikt om de Afnemer/Consument up-to-date te houden voor wat betreft de ontwikkelingen rondom de diensten van NBFM.
14.6 De Afnemer/Consument behoudt te allen tijde het recht om NBFM te verzoeken haar persoonsgegevens dan wel account te verwijderen, met uitzondering van de gegevens die op basis van wettelijke voorschriften bewaard dienen te worden. Een verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens dan wel accountgegevens dient te worden gestuurd naar in**@ne************.nl. NBFM geeft zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, gehoor aan dit verzoek.

15. Toepasselijk recht
15.1 Op alle overeenkomsten tussen NBFM en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook in het geval aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.
15.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, noch enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
15.3 De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing in alle gevallen waarin uitsluiting is toegestaan.
15.4 Alle geschillen voortvloeiende uit een tussen partijengesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van NBFM (Rechtbank Zeeland-West-Brabant), tenzij enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.
15.5 Ter zake eventuele procedures kiest Afnemer nu voor als dan formeel en onherroepelijk domicilie op het bij de totstandkoming van de overeenkomst aan NBFM kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij per aangetekende brief of e-mail aan NBFM een ander adres is opgegeven. Afnemer dient bij de aangetekende brief of e-mail een
recent uittreksel uit het register van de KVK bij te voegen waaruit zijn nieuwe vestigingsadres blijkt.
16. Algemene voorwaarden in andere taal dan de Nederlandse
16.1 Indien en voor zover deze voorwaarden ter beschikking worden gesteld in een andere taal dan de Nederlandse en er sprake is van verschillen of tegenstrijdigheden met de Nederlandse versie, prevaleert te allen tijde de tekst en interpretatie van de voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.