Winkelwagen

Disclaimer

Deze disclaimer wordt gehanteerd door NBFM (Newborn Fit Mama). En ziet op het gebruik van het interactieve videoplatform van Newborn Fit Mama dat onder andere toegankelijk is via: www.newbornfitmama.nl (het Platform). Daarnaast is deze disclaimer van toepassing op door Newborn Fit Mama verstuurde elektronische berichten. Gebruik van het Platform betekent dat met deze disclaimer wordt ingestemd.

Aansprakelijkheid

De informatie op het Platform is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Newborn Fit Mama niet garanderen dat de informatie op het Platform juist, volledig en/of actueel is. Newborn Fit Mama is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook – direct en/of indirect. Als gevolg van het gebruik van het Platform of de informatie op het Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door virussen en andere onbedoelde software.

NBFM is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van pagina’s die beschikbaar zijn via verwijzingen en hyperlinks op het Platform; Newborn Fit Mama heeft geen controle over die pagina’s.

Gebruik van het NBFM platform

  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het Platform is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan het Platform te gebruiken zodanig dat het functioneren van het Platform
    in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
  • Gebruik van het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Beschikbaarheid van het NBFM platform

Newborn Fit Mama garandeert niet dat het Platform, of de inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of niet zal worden onderbroken. Newborn Fit Mama is niet aansprakelijk indien het Platform, om welke reden dan ook, op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en op de inhoud van het Platform berusten bij Newborn Fit Mama, tenzij anders is vermeld.
Niets van het Platform mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Newborn Fit Mama, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform, indien de mogelijkheid daartoe wordt geboden.

Wijzigingen

Newborn Fit Mama behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.

Ongeldigheid

Indien op enig moment een bepaling van deze disclaimer geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze disclaimer van kracht.
De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze disclaimer, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van het Platform en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Citeertitel

Deze disclaimer kan worden aangehaald als “Disclaimer Newborn Fit Mama 2021”.