Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Newborn Fit Mama

Versie: september 2018

1. Algemeen

1.1. Newborn Fit Mama (KvK nummer 63612100) is een vennootschap onder firma naar Nederlands recht, gevestigd aan het Van Anrooypark 13 te (5144 VE) Waalwijk en zal hierna worden aangeduid als: NBFM.
1.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via de website www.newbornfitmama.nl en aldaar te downloaden.
1.3 In de onderhavige algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: NBFM: de vennootschap onder firma Newborn Fit Mama gevestigd te Waalwijk op het hiervoor onder 1.1. genoemde adres en ingeschreven op het eveneens onder 1.1. genoemde KVK nummer in het Handelsregister.
Deelnemer: de consument die gebruik maakt van de online diensten (waaronder ook de diverse coaching trajecten) van NBFM.
Opdracht: de overeenkomst tussen NBFM en Deelnemer, al dan niet via een deelnemersovereenkomst.
Diensten: door NBFM te leveren diensten/ werkzaamheden zoals (maar niet gelimiteerd tot) Coaching werkzaamheden, het gebruik van de Newborn Fit Mama applicatie en de daaraan verwante diensten zoals (maar niet gelimiteerd tot) work-out videos, trainingsschemas en voedingsschemas, een en ander in de ruimste zin des woords.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden, diensten, coaching trajecten en lidmaatschappen (hierna te noemen: Overeenkomsten), waaronder tevens begrepen aanvullende overeenkomsten en vervolg-overeenkomsten, die de Deelnemer/ Opdrachtgever (hierna: Deelnemer) verstrekt aan NBFM. Onder de reikwijdte van deze algemene voorwaarden vallen ook al degenen in dienst van NBFM en de door NBFM ingeschakelde derden.
2.2 Indien een overeenkomst op afstand wordt gesloten, dan worden de onderhavige algemene voorwaarden op elektronische wijze aan Deelnemer beschikbaar gesteld (op dusdanige wijze dat de voorwaarden door Deelnemer op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen).
2.2 NBFM is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. NBFM zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Deelnemer toezenden.
2.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door NBFM schriftelijk aan Deelnemer zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de specifieke transactie, aanbieding of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
2.4 Indien één of meerdere bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of (rechtsgeldig) vernietigd wordt/worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen NBFM en Deelnemer in overleg treden om de betreffende bepaling(en) te vervangen door (een) bepaling(en) die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) benadert/ benaderen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst en de Deelnemersovereenkomst.

3.1 Indien een aanbod op de website of andersoortig promotiemateriaal van NBFM een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt zulks nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.
3.2 Aanbiedingen van NBFM bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbiedingen van NBFM, binden NBFM niet.
3.3 Een overeenkomst tussen NBFM en Deelnemer komt eerst tot stand nadat een opdracht (en/of lidmaatschapsverzoek) schriftelijk (per e-mail) zijdens NBFM is bevestigd (hieronder mede begrepen de toezending en/of afgifte van een factuur en/of IDeal betalingsbewijs), dan wel nadat NBFM feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen c.q. de Deelnemer gebruik maakt van de trainingsfaciliteiten zoals Online coaching, de NBFM App of een andere dienst van NBFM, danwel indien op andere wijze een overeenkomst tot stand is gekomen tussen NBFM en Deelnemer
3.4 Deelnemer staat er voor in dat de informatie die door hem/haar wordt verschaft juist is en verklaart uitdrukkelijk 18 jaar of ouder te zijn en verklaart uitdrukkelijk in volledige goede gezondheid te verkeren. Het gezond zijn van Deelnemer is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de door NBFM aangeboden diensten. Indien de door Deelnemer verstrekte informatie niet juist en/of onvolledig blijkt te zijn, behoudt NBFM zich het recht voor de Deelnemersovereenkomst te beëindigen c.q. te ontbinden zonder dat enige restitutieverplichting zijdens NBFM ontstaat aangaande reeds voldane lidmaatschapsgelden.

4. Verhouding NBFM en Deelnemer

4.1 NBFM zal de zorg betrachten die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden van haar kan worden verwacht. Op NBFM rust bij het uitvoeren en/of aanbieden van haar of namens haar aangeboden en/of uitgevoerde diensten een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dat wil zeggen dat NBFM
niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Deelnemer gestelde doel.
4.2 NBFM biedt slechts diensten aan welke zijn gericht op het assisteren van Deelnemers in zijn/ haar poging om gewicht te verliezen en/of fitter te worden. NBFM is geen medische organisatie en/of instelling en pretendeert zulks evenmin te zijn en is derhalve niet bevoegd en in staat Deelnemer op enigerlei wijze van medisch advies te voorzien. Ter verkrijging van medisch advies zal Deelnemer zich te allen tijde moeten wenden tot een erkend medicus.

5. Gebruik NBFM diensten

5.1 NBFM draagt zorg voor beschikbaarheid van de online trainingsmogelijkheden en toegang tot de NBFM community.
5.2 NBFM is niet aansprakelijkheid voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van onder andere (niet limitatief) storingen op het internet, storingen bij providers of bij leveranciers van systemen en/of applicaties waarop de diensten van NBFM zijn gebouwd. Het voorgaande geldt in het bijzonder bij het gebruik van de NBFM applicatie (APP).
5.3 Het is Deelnemer uitdrukkelijk niet toegestaan toegangsgegevens, videos, templates, schemas of andere vormen van informatie die door NBFM beschikbaar wordt gesteld aan derden te verstrekken, te vermenigvuldigen of door derden te laten gebruiken. Het gebruik van de APP komt enkel aan die Deelnemer toe die met NBFM een overeenkomst is aangegaan en is niet overdraagbaar aan derden. Het delen van gebruikersnamen en/of wachtwoorden is derhalve eveneens uitdrukkelijk verboden.
5.4 Indien Deelnemer hetgeen hiervoor onder 5.3 is opgenomen overtreedt, is NBFM gerechtigd de toegang van Deelnemer zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren zonder dat deelnemer enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met degehoudenheid aan NBFM om alle schade die zij (of door haar ingeschakelde derden) als gevolg van de overtreding lijdt te vergoeden.
5.5 NBFM is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de online trainingsmogelijkheden en/of de NBFM- APP (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor onderhoud of voor verbetering van het systeem en/of de online trainingsmogelijkheden.
5.6 Het tijdelijk niet of verminderd beschikbaar zijn van de online trainingsmogelijkheden geeft deelnemer geen recht op enige terugbetaling van de overeengekomen abonnementskosten van de online diensten van NBFM, noch het recht op enige schadevergoeding.
5.7 NBFM is niet verplicht om de informatie op haar website of haar online diensten (waaronder de NBFM APP) up-to-date te houden of onvolkomenheden in relatie daartoe te corrigeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de APP of de website (of andere communicatiemiddelen) van NBFM.
5.8 Deelnemer dient een annulering van een Online Coaching sessie minimaal 48 uur voorafgaand aan een geplande sessie per mail (info@newbornfitmama.nl) te annuleren. De annulering is pas geldig na bevestiging hierover van NBFM aan deelnemer.
Zonder een bevestiging zal de sessie in rekening worden gebracht.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik van de online diensten van NBFM (waaronder eveneens begrepen de door NBFM aangeboden work-out videos) komen geheel voor rekening en risico van NBFM is niet aansprakelijk voor enige materiële en/of immateriële schade die door Deelnemer wordt geleden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens NBFM. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt gelijk voor eventuele door NBFM ingeschakelde derden.
6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige deelname aan ofwel een work-out video ofwel een coaching sessie melding te maken van veranderingen in zijn of haar fysieke en/of medische gesteldheid hieronder dient mede te worden verstaan (niet-limitatief) blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitvoeren van de oefeningen en deelname aan de coaching sessies van belang is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het delen van deze informatie. NBFM gaat indien geen wijzigingen door Deelnemer worden doorgegeven – uit van hetgeen Deelnemer heeft verklaard over zijn gezondheid bij aanvang van de Overeenkomst.
6.3 NBFM is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten. Op NBFM rust slechts een inspanningsverplichting.
6.4 NBFM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele aanwezigheid van virussen op de door
haar geleverde informatie, via het internet geleverde en/of binnengehaalde informatie, en/of gebruikt van de online trainingsmogelijkheden, waaronder de NBFM APP.
6.5 Adviezen worden door NBFM naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt op basis van de door Deelnemer verstrekte informatie. NBFM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
6.6 Deze NBFM SUMMERBODY challenge is intensief. Ben je net bevallen of laag belastbaar kies dan voor een van de andere NBFM programmas. Twijfel je over welke optie bij je past? Laat je dan adviseren en mail naar info@newbornfitmama.nl.

7. Prijzen en betaling

7.1 De door NBFM vermelde prijzen worden steeds vermeld inclusief btw.
7.2 Betaling van de abonnementsgelden dient steeds (vooraf) te geschieden via IDeal.
7.3 Indien niet via IDEAL wordt betaald, dient te worden betaald binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur. Hierbij geldt dat Deelnemer eerst van de NBFM diensten gebruik zal kunnen maken wanneer de door hem/ haar verschuldigde bedragen zijn voldaan.
7.4 Na de hiervoor onder 8.3 genoemde vervaldatum is Deelnemer in verzuim en is hij/ zij aan NBFM over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achtwege blijft, kan aan Deelnemer toegang tot de NBFM diensten worden ontzegd (opgeschort), dit zonder dat NBFM op enigerlei wijze schadeplichtig kan worden. Bovendien is NBFM in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
7.5 Alle kosten (buitengerechtelijke kosten inbegrepen) die samenhangen met de incasso van door Deelnemer verschuldigde gelden, komen volledig voor rekening van Deelnemer. In een dergelijk geval zal NBFM aansluiten bij de in de Wet Normering Incassokosten genoemde tarieven.
7.7 NBFM heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Deelnemer worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden
gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.

8. Duur van de deelnemersovereenkomst

8.1 De overeenkomst geldt voor de duur waarvoor deze wordt afgesloten en zoals deze staat vermeld in de bevestiging. Na ommekomst van voormelde termijn vindt geen automatische verlenging van de overeenkomst plaats en wordt de overeenkomst automatisch beëindigd. Vanaf dat moment heeft Deelnemer geen toegang meer tot de online diensten van NBFM en zijn/ haar gegevens in de APP. Indien Deelnemer zijn/ haar abonnement wenst te verlengen (en daarmee zijn/haar gegevens wenst te behouden) dient Deelnemer dit uiterlijk een week voor de einddatum van de overeenkomst aan NBFM (per e-mail of aangetekend schrijven) kenbaar te maken.
8.2 In het geval van langdurige ziekte van de Deelnemer kan, na onderling overleg en na overlegging van een doktersverklaring of een ander deugdelijk bewijsmiddel, de Overeenkomst tijdelijk (doch uiterlijk 9 maanden) éénmalig worden opgeschort, mits NBFM hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

9. Intellectueel eigendom

9.1 Modellen, technieken, instrumenten, toegangsgegevens, videos, templates, werkboeken of enige andere vorm van informatie die is ontwikkeld en/ of gebruikt door NBFM is/zijn blijven eigendom van NBFM.

10. Geheimhouding

10.1 NBFM is gehouden tot geheimhouding van al datgene dat haar in het kader van de Deelnemersovereenkomst omtrent Deelnemer bekend is geworden.

10.2 NBFM zal conform de huidige wet en regelgeving enkel (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de NBFM diensten verwerken.

10.3 NBFM voldoet aan de AVG wet en regelgeving. Deelnemer stemt in met de AVG van NBFM bij het geven van een akkoord van de algemene voorwaarden.

11. Vernietiging persoonsgegevens

11.1 Na beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens van Deelnemer verwijderd, behalve die gegevens die NBFM dient te behouden op grond van de op haar rustende (wettelijke) verplichtingen.

12. Overig

12.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepaling(en).
12.2 Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze Algemene Voorwaarden prevaleert, en is bindend, de Nederlandstalige versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden.
12.3 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1 Op de rechtsverhouding tussen NBFM en Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Gerechtelijke procedures die naar aanleiding van geschillen uit hoofde van c.q. voortvloeiend uit deze overeenkomst van opdracht tussen partijen aanhangig mochten worden gemaakt, dienen aanhangig te worden gemaakt bij de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van NBFM (Rechtbank Zeeland-West-Brabant), tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere relatief bevoegde rechter aanwijzen.

14. Tevredenheidsgarantie 

Onze programma’s bevatten een tevredenheidsgarantie. Deze tevredenheidsgarantie kan ingezet worden op het moment dat je na het voldoen van onze methodieken geen resultaat hebt behaald. Resultaat is in deze zin een vermindering van je start gewicht en/of centimeters. Je hebt recht op geld teruggave bij het voldoen aan de volgende punten: 

– gedurende 6- 8 weken dagelijks je voedingsdagboek hebt bijgehouden in de foodtracker van NBFM.

– Je activiteitenkalender volledig 6-8 weken hebt ingevuld.

– De bijbehorende training(en) hebt gevolgd.

Register Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Newborn Fit Mama (NBFM)

Register AVG omtrent het verwerken van persoonsgegevens in het kader van NBFM abonnementsvormen.

Te verwerken data
Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Newborn Fit Mama zullen de volgende data worden gebruikt door Newborn Fit Mama. (Deze gegevens zijn noodzakelijk om de klanten te kunnen laten werken met de diensten van Newborn Fit mama.
– Basisgegevens: naam, geslacht, geboortedatum, lengte, gewicht, e-mail adres.
– Persoonlijke ingevulde waardes: workouts, rooster, voeding, voortgang, community en de activiteitenkalender (cliënt is vrij om dit openbaar te kunnen maken).
– Gezondheidsgerelateerde gegevens die relevant zijn om te werken met de diensten van NBFM en die voorafgaand door de cliënt zelf gecommuniceerd dient te worden.

De data wordt geregistreerd in de NBFM app die gelinkt is een Virtuagym (app ontwikkelaar) die haar data vervolgens opslaat bij Amazon Web Services in Ierland. Virtuagym beschikt over een team van informatiebeveiligingsspecialisten dat zich volledig toelegt op het beveiligen van de gegevens. Ieder lid van de afdeling informatiebeveiliging wordt zorgvuldig geselecteerd en voor het dienstverband worden diverse veiligheidscontroles uitgevoerd, zoals een antecedentenonderzoek. Ieder lid van de afdeling heeft zijn of haar specialismen die ervoor zorgen dat alle aspecten van het informatiebeveiligingsdomein intern worden afgedekt. Je gegevens zijn beveiligd in overeenstemming met industrienormen.

De data wordt na een bepaalde tijd geanonimiseerd en op verzoek gewist. NBFM is in lijn met GDPR, van mening dat gegevens die herleidbaar zijn tot individuen niet langer mogen worden opgeslagen dan redelijkerwijs noodzakelijk is. NBFM garandeert daarom volledige anonimisering van gegevens na het verstrijken van de vooraf bepaalde bewaarperiode. Kortom, we zorgen ervoor dat gegevens niet langer worden opgeslagen dan nodig is. Klanten kunnen altijd een kopie van hun gegevens opvragen. Medewerkers van Virtuagym en NBFM hebben alleen toegang tot gegevens als dit nodig voor het verlenen van een dienst. Bovendien zullen alleen de mensen die toegang tot de gegevens nodig hebben daadwerkelijk toegang krijgen.

Aanvragen, informatieverzoeken en ingevulde formulieren op de website worden behandeld. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt om advies, informatie en mogelijk gerealiteerde aanbiedingen te verschaffen. De klant kan ten allen tijden aangeven geen informatie meer te willen ontvangen. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Doel van de gegevensverwerking

De gegevens van de NBFM cliënten worden gebruikt om het op deze manier mogelijk te maken om de cliënten te kunnen coachen. De persoonlijke gegevens zijn er om de voeding, beweeg, sportadvies en coaching op gedrag te kunnen realiseren. De gegevens van de NBFM cliënten zullen onder geen enkel beding met aan derden beschikbaar gesteld. Via de NBFM app heeft de cliënt altijd zelf toegang tot haar account om eigen ingevulde persoonsgegevens in te zien en te veranderen. Echter zullen gezondheidsgerelateerde gegevens in een word document worden opgeschreven en opgeslagen om deze tijdens de consulten te gebruiken om hier het advies op aan te passen. Deze documenten zijn opgeslagen in een digitale map.

Beëindigen en vernietiging van de gegevensverwerking

De gegevens van de NBFM cliënten zullen bij het beëindigen van een van de NBFM diensten worden verwijderd. Dit geldt idem voor de gezondheidsgerelateerde gegevens. Alle NBFM diensten zij qua duur 52 weken.

Herroepen

De klant kan op ieder moment zich herroepen om zijn gegevens te laten verwijderen. Echter wordt daarmee de begeleiding en het gebruik van de NBFM app onmogelijk.